Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

 1. Właściciel Platformy w sposób szczególny chroni prywatność Użytkowników.

 2. Właściciel Platformy z należytą starannością wymaganą od profesjonalistów dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w celu zabezpieczenia danych Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 3. Platforma sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych Użytkowników oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Platformy.

 4. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Platformy jest spółka OrganicBe Sp. z o.o. – Sp. k. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662230, posiadająca NIP: 5213766763, REGON: 36650286700000, adres e-mail: kontakt@kooperatywni.pl i numer telefonu: +48 22 845 27 09 (dalej: „Administrator”).

 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

 6. Użytkownicy Platformy akceptując Regulamin oraz Regulamin Kooperatywy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w związku z korzystaniem z Platformy oraz na przekazywanie tych danych właścicielowi danej Kooperatywy - w celach realizacji przez Kooperatywę zamówień złożonych przez Użytkowników z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych na Platformie.

 7. Podstawą uprawniającą właściciela Platformy do przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczania transakcji dokonywanych za pośrednictwem Platformy.

 8. Użytkownicy korzystający z Platformy pozostają anonimowi do momentu dokonania Rejestracji lub zalogowania się do swojego Konta na stronie Platformy.

 9. Do momentu dokonania Rejestracji lub zalogowania się do swojego Konta na stronie Platformy, Administrator gromadzi jedynie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są do celów technicznych związanych z administrowaniem serwisem internetowym a także do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Uzyskane na tym etapie dane nie są w żaden sposób powiązane z osobą Użytkownika umożliwiającą jego identyfikację.

 10. Użytkownicy, którzy dokonują Rejestracji na Platformie, wypełniają formularz, w którym zobowiązani są do podania swoich danych osobowych. Przekazanie danych określonych w formularzu jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z narzędzi udostępnianych na Platformie. Wypełnienie formularza oraz kliknięcie ikonki z napisem "Wyrażam zgodę" - oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

 11. Dane Użytkowników przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa, do której mają dostęp tylko i wyłącznie osoby upoważnione przez Platformę i zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych i informacji w ścisłej tajemnicy, pod rygorem odpowiedzialności.

 12. Użytkownik, który dokonał Rejestracji na Platformie, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość poprawiania danych lub ich usuwania na żądanie, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 13. Rejestracja i podanie danych osobowych oraz ich zmiana i usunięcie jest dobrowolne.