Regulamin portalu www.kooperatywni.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), ustanawia się niniejszy Regulamin („ Regulamin”) - Portalu Internetowego działającego pod nazwą www.kooperatywni.pl („kooperatywni.pl”, „Platforma”, „Portal”).

 2. Treść Regulaminu jest nieprzerwanie dostępna pod adresem www.kooperatywni.pl nieodpłatnie, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem w każdej chwili przed złożeniem Zamówienia w Akcji Sprzedażowej lub w dowolnym czasie po złożeniu Zamówienia.

 3. Właścicielem i administratorem Platformy jest spółka OrganicBe Sp. z o.o. – Sp. k. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662230, posiadająca NIP: 5213766763, REGON: 36650286700000, adres e-mail: info@kooperatywni.pl i numer telefonu: +48 22 845 27 09. („Właściciel”).

 4. Kupujący ma możliwość kontaktu z Platformą, pod adresem: kooperatywni.pl, telefonicznie pod numerem: +48 22 845 27 09 lub poprzez adres e-mail: kontakt@kooperatywni.pl.

 5. Właściciel Portalu oraz każdy korzystający z Portalu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.

 6. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Platformy.

§ 2. Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

Akcja Sprzedażowa Akcja w ramach, której Członkowie danej Kooperatywy składają Zamówienie grupowe w celu nabycia Towaru oferowanego do nabycia w danej Kooperatywie, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Kooperatywy;

Cena Sprzedawcy Cena po której Sprzedawca oferuje i sprzedaje Towar Kooperatywie, obejmująca podatek od towarów i usług (jeżeli występuje);

Cena Towaru Cena prezentowana przy ofercie sprzedaży Towaru Członkom danej Kooperatywy, za zapłatą, której można nabyć Towary w Akcji Sprzedażowej, zawierająca wszystkie należności publicznoprawne oraz opłaty, które zgodnie z Regulaminem będą potrącane z Ceny Towaru przed przekazaniem zapłaty za Towar do Sprzedawcy;

Konsument Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów na Platformie niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. (art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459);

Konto Użytkownika Konto powstałe na skutek rejestracji na Platformie prowadzone pod unikalną nazwą (login) danego Użytkownika w ramach, którego gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy. Konto jest prowadzone nieodpłatnie;

Właściciel Kooperatywy Podmiot uprawiony do dokonywana obrotu Towarami na terenie Polski, posiadający NIP i REGON, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji dokonywany przez Administratora w następstwie, którego uzyskał prawo do założenia na Portalu swojej Kooperatywy oraz nadania jej nazwy i Regulaminu Kooperatywy, za pomocą której będzie nabywał Towary od Sprzedawców i oferował je do sprzedaży członkom swojej Kooperatywy, ponoszący odpowiedzialność wobec Członków Kooperatywy i Sprzedawców za dokonywane czynności;

Członkowie Kooperatywy Osoby fizyczne lub prawne albo inne osoby niemające osobowości prawnej, które zapisały się do Kooperatywy, akceptując Regulamin danej Kooperatywy i uiszczając Opłatę Członkowską;

Kooperatywa Działająca pod unikalną nazwą nadaną przez Właściciela Kooperatywy grupa podmiotów będących Członkami Kooperatywy uprawniona do nabywania Towarów w ramach Akcji Sprzedażowych w Kooperatywie, działająca w oparciu o Regulamin Kooperatywy i niniejszy Regulamin;

Kooperatywa w Organizacji Działająca pod unikalną nazwą nadaną przez Właściciela Kooperatywy, grupa osób, które wyrażają zainteresowanie byciem Członkami tworzącej się Kooperatywy, uprawniona do dokonywania zapisów na Liście Życzeń, bez możliwości dokonania zakupu Towaru, do czasu ukończenia procesu rejestracji Kooperatywy w Organizacji;

Administrator Kooperatywy Osoba fizyczna wyznaczona przez Właściciela Kooperatywy, odpowiedzialna w danej Kooperatywie za utrzymywanie stałego kontaktu z Członkami Kooperatywy oraz koordynacje Akcji Sprzedażowych danej Kooperatywy;

Kupujący Członek Kooperatywy, który nabywa Towary w ramach Akcji Sprzedażowej w zamian za zapłatę Ceny za Towar;

Transakcje Umowa kupna - sprzedaży dokonywana pomiędzy Kooperatywą, a Członkiem Kooperatywy, w następstwie złożenia przez Kupującego Zamówienia w Akcji Sprzedażowej i zapłaty Ceny Towaru;

Miejsce Odbioru Wskazane przez Administratora Kooperatywy miejsce, w którym Kupujący jest zobowiązany odebrać Towar zakupiony w Akcji Sprzedażowej;

Opłata Hostingowa Opłata pobierana przez Właściciela Platformy od Właściciela Kooperatywy, wynosząca równowartość netto (tj. bez podatku VAT) do 5% obrotu miesięcznego Kooperatywy ze sprzedaży Towaru liczonego w oparciu o Cenę Towaru netto. Procentowa wysokość Opłaty hostingowej jest ustalana z Kooperatywą na etapie jej rejestracji może podlegać automatycznemu potrąceniu ze środków otrzymywanych przez Kooperatywę z tytułu Cen za Towar zapłaconych przez Kupujących;

Opłata Członkowska Kooperatywy Kwota należna Kooperatywie, której wysokość i zasady płatności wskazuje Regulamin danej Kooperatywy, której zapłata może być warunkiem członkostwa w danej Kooperatywie;

Prowizja Kooperatywy Kwota należna Kooperatywie, której wysokość procentowa i zasady płatności wskazuje Regulamin danej Kooperatywy, zastępująca lub uzupełniająca Opłatę Członkowską.

Platforma Platforma internetowa www.kooperatywni.pl, działająca pod adresem internetowym www.kooperatywni.pl, którego właścicielem i administratorem jest Właściciel, który nie jest stroną Transakcji dokonywać w Kooperatywach, a jedynie udostępnia narzędzia umożliwiające zawarcie Transakcji pomiędzy Sprzedającym i Kooperatywą oraz Kupującym i Kooperatywą;

Płatność PayU Forma płatności dostępna na Platformie, przez którą Kupujący dokonuje na rzecz Kooperatywy zapłaty Ceny za Towar, kupiony w Akcji Sprzedażowej danej Kooperatywy;

Rachunek Kooperatywy Podpięty do systemu Płatności PayU rachunek, którego właścicielem jest Właściciel Kooperatywy, na który wpływają środki z tytułu Cen zapłaconych przez Kupujących Towary.

Rachunek Platformy Podpięty do systemu Płatności PayU rachunek, którego właścicielem jest Platforma, na który wpływają środki z tytułu Opłat Hostingowych;

Regulamin Niniejszy Regulamin oraz wszystkie zmiany do Regulaminu;

Regulamin Kooperatywy Regulamin określający warunki działania Użytkowników, w tym Sprzedawców oraz Administratora Kooperatywy w Kooperatywie oraz prawa i obowiązki Członków Kooperatywy, w tym warunki Akcji Sprzedażowych w danej Kooperatywie oraz sposób rozliczeń pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem, a Regulaminem Kooperatywy - nadrzędne znaczenie maja przepisy niniejszego Regulaminu;

Rejestracja na Platformie Procedura zakładania przez Użytkownika swojego Konta na Platformie opisana na Platformie i w Regulaminie.

Rejestracja w Kooperatywie Procedura, której skutkiem jest uzyskanie statusu Członka Kooperatywy, opisana w Regulaminie Kooperatywy i Regulaminie;

Sprzedawca Podmiot oferujący określony Towar do sprzedaży, który zawiera z Kooperatywą umowę sprzedaży Towaru w Akcji Sprzedażowej danej Kooperatywy, inicjowanej przez Kooperatywę lub Członka Kooperatywy;

Towar Towary lub usługi oferowane do nabycia przez Kupujących w Akcji Sprzedażowej, zgodny z opisem znajdującym sie przy Towarze, w zamian za zapłatę Ceny Towaru;

Użytkownik Każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Platformy w jakikolwiek sposób;

Zamówienie Oświadczenie woli Kupującego w wyniku którego dochodzi do zawarcia z Kooperatywą umowy sprzedaży Towaru, pod warunkiem zapłaty Ceny Towaru.

§ 3. Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem korzystania z prawa dokonywania Transakcji za pośrednictwem Platformy jest jednorazowa Rejestracja na Platformie i każdorazowe zalogowanie.

 2. Rejestracja jest nieodpłatna.

 3. Każdy Użytkownik posiada Konto na Platformie, uprawniające go do dokonywana zakupów w ramach Kooperatyw, których jest Członkiem.

 4. Przez fakt rejestracji i zalogowania Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 5. Podmioty, które nie są zarejestrowane i nie są zalogowane mogą być jedynie obserwatorami działań dokonywanych na Platformie.

 6. W celu Rejestracji na Platformie Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem: https://kooperatywni.pl/register

 7. Warunkiem Rejestracji na Platformie jest:

  1. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonywania Transakcji w Akcjach Sprzedażowych;

  2. kliknięcie oświadczenia AKCEPTUJĘ/TAK, na zapytanie dotyczące akceptacji Regulaminu.

 1. Logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 2. Szczegółowe zasady zbierania i przechowywania na Koncie Użytkownika jego danych osobowych określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu - Polityka prywatności i ochrony danych osobowych.

 3. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto.

§ 4. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik w ramach Platformy jest uprawniony do:

  1. wprowadzania w procesie Rejestracji na Platformie i Kooperatywie danych zgodnych ze stanem faktycznym i rzeczywistością i dotyczących osoby dokonującej rejestracji zarządzania własnym Kontem;

  2. składania Zamówień na Towar w Akcjach Sprzedażowych Kooperatyw, których jest Członkiem;

  3. zakładania Kooperatyw;

  4. zakładania Akcji Sprzedażowych w Kooperatywach, których jest Członkiem;

  5. oferowania Towarów do sprzedaży w Akcjach Sprzedażowych Kooperatywy, których jest Członkiem;

  6. występowania, jako wydający, odbierający, pakujący i dostarczający Towar w danej Akcji Sprzedażowej;

  7. występowania, jako Administrator danej Kooperatywy;

  8. zapłaty za zamówiony Towar;

  9. odebrania Towaru w miejscach wskazanych, jako Miejsce Odbioru w danej Akcji Sprzedażowej lub uprawnienia innej osoby do dokonania odbioru na ryzyko i koszt udzielającego takiego uprawnienia;

  10. uiszczenia opłat wskazanych w Regulaminie Kooperatywy;

§ 5. Kooperatywa i Akcje Sprzedażowe

 1. Użytkownik przed przystąpieniem do danej Kooperatywy jest zobowiązany zapoznać się z warunkami, zasadami jej funkcjonowania oraz obowiązującym Regulaminem Kooperatywy. Szczegółową treść Regulaminu określa dana Kooperatywa.

 2. Przystąpienie do danej Kooperatywy odbywa sie w trybie wskazanym przez daną Kooperatywę i oznacza akceptację warunków, zasad jej funkcjonowania oraz Regulaminu Kooperatywy.

 3. Akcje Sprzedażowe odbywają się w ramach Kooperatywy.

 4. Tylko Członkowie Kooperatywy mają prawo składać Zamówienia w ramach Akcji Sprzedażowych danej Kooperatywy.

 5. W ramach Akcji Sprzedażowej Członkowie danej Kooperatywy składają Zamówienia i opłacają Cenę Towaru, w następstwie, którego Sprzedawca, po zakończeniu Akcji Sprzedażowej - jest zobowiązany dostarczyć zamówioną ilość Towaru w miejsce i godzinę wskazaną w opisie Akcji Sprzedażowej.

 6. Akcja Sprzedażowa ulega zakończeniu w chwili wskazanej w opisie Akcji Sprzedażowej tj. po upływie określonego czasu lub złożeniu określonej ilości Zamówień.

 7. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz zgodny z przeznaczeniem Portalu.

 8. Użytkownika obowiązuje zakaz prezentowania w ramach Portalu treści o charakterze bezprawnym.

 9. Zakazane jest oferowanie za pomocą narzędzi udostępnianych przez Portal nabywania towarów, na obrót których wymagane jest specjalne zezwolenie lub koncesja np. wyroby medyczne, alkohole, wyroby tytoniowe, metale szlachetne oraz towarów, którymi obrót jest prawnie niedozwolony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Platformy

 1. Warunkiem korzystania z Platformy jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu;

 2. dostęp do poczty elektronicznej;

 3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Safari;

 4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

 5. zainstalowany na urządzeniu końcowym program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF.

§ 7. Zawarcie Umowy w ramach Akcji Sprzedażowej

 1. Platforma nie jest stroną Transakcji.

 2. Transakcja dokonywana jest pomiędzy Kupującym, a Właścicielem Kooperatywy.

 3. Użytkownik składa Zamówienie za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę".

 4. Transakcja zostaje zawarta w momencie złożenia przez Użytkownika Zamówienia i zapłaty Ceny za Towar.

 5. Wybór Towaru bez zapłaty Ceny za Towar - nie jest złożeniem zamówienia.

 6. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma na podany w formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia (dalej: „Potwierdzenie”).

§8. Cena i płatności

 1. Cena Sprzedawcy jest ceną ustaloną pomiędzy Sprzedawcą, a Kooperatywą, wyrażona w kwocie netto wraz z odpowiednią, wskazaną stawką podatku VAT.

 2. Cena Towaru jest kwotą zaprezentowaną przy Towarze, za zapłatą, której Użytkownik może nabyć Towar na własność, przy czym Regulamin danej Kooperatywy oraz treść danej Akcji Sprzedażowej może określać więcej niż jedną Cenę za Towar, w zależności od statusu Kupującego lub innych okoliczności wskazanych w Regulaminie Kooperatywy lub opisie Akcji Sprzedażowej.

 3. Cena Towaru obejmuje koszty transportu i wydania Towaru do Miejsca Odbioru wskazanego w Akcji Sprzedażowej, chyba, że Regulamin Kooperatywy albo warunki danej Akcji Sprzedażowej wyraźnie stanowi inaczej.

 4. Cena zakupu może ulec zmianie w trakcie trwania Akcji Sprzedażowej na zasadach określonych w Akcji Sprzedażowej.

 5. Cena zakupu tego samego Towaru może być różna w różnych Akcjach Sprzedażowych.

 6. Kupujący dokonuje zapłaty Ceny Towaru za pośrednictwem Płatności PayU na Rachunek Kooperatywy.

 7. Z zapłaconej Ceny Towaru - przekazywana jest Opłata Hostingowa na Rachunek Portalu.

 8. Prowizja Kooperatywy, stanowiąca część Ceny Towaru pozostawiana jest na rachunku Kooperatywy jeżeli się należy.

 9. Właściciel wystawia Kooperatywie dokument księgowy opiewający na równowartość Opłaty Hostingowej netto, powiększonej o należny podatek VAT, w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, którego Opłata Hostingowa dotyczy.

 10. Ustalona ze Sprzedawcą Cena Sprzedawcy jest przekazywana na wskazany przez Sprzedawcę rachunek, w terminie 72 godzin po bezskutecznym upływie terminu do Zwrotu, zgodnie z wystawionym prawidłowo dokumentem sprzedaży.

§ 9. Wydanie Towaru i odbiór Towaru

 1. Wydanie Towaru następuje po zakończeniu Akcji sprzedażowej.

 2. Warunki zakończenia Akcji sprzedażowej określa Regulamin Kooperatywy.

 3. Miejsce wydania Towaru znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Miejsce wydania Towaru może ulec zmianie w trakcie Akcji sprzedażowej, po uprzednim powiadomieniu Kupujących.

 5. Warunkiem wydania Towaru Kupującemu jest zapłata Ceny Towaru oraz gotowość Kupującego lub osoby przez niego wskazanej do odbioru Towaru w miejscu i godzinie wskazanej w Akcji Sprzedażowej.

 6. Kupujący jest uprawniony do wskazania osoby, która w jego imieniu dokona odbiorcy Towaru. Sposób wskazywania osób uprawnionych określa Regulamin Kooperatywy.

 7. Kupujący jest zobowiązany Odebrać zakupiony Towar w miejscu i dacie wskazanym w Akcji Sprzedażowej.

 8. Jeżeli Kupujący nie odebrał Towaru popada wobec Kooperatywy w zwłokę w wykonaniu swojego zobowiązania.

 9. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Towaru, pomimo bezskutecznego upływu dodatkowego wyznaczonego przez Kooperatywę terminu na odbiór Towaru, Kooperatywa ma prawo do zatrzymania Towaru i sprzedaży na rzecz innego podmiotu po cenie ustalonej przez Kooperatywę, za pokryciem kosztów takiej operacji. Nadwyżka ceny uzyskanej ze sprzedaży awaryjnej Towaru nad kosztami odsprzedaży - będzie zwracana na rachunek Kupującego, za wyjątkiem Towarów szybko psujących się, które ulegają wyrzuceniu z prawem do zatrzymania Ceny Towaru przez Kooperatywę.

§ 10. Opłata hostingowa

  1. Dokonywanie Transakcji z wykorzystaniem Platformy powiązane jest z obowiązkiem zapłaty Właścicielowi Platformy Opłaty Hostingowej.

  2. Opłata Hostingowa to płacona przez Właściciela Kooperatywy na rzecz Właściciela Portalu opłata za korzystanie z Platformy.

  3. Opłata Hostingowa wynosi równowartość netto tj. bez VAT do 5% obrotu miesięcznego Kooperatywy obliczonego na podstawie Cen Towaru netto. Opłata Hostingowa będzie potrącana z Ceny Towaru zapłaconej przez Kupującego na Rachunek Kooperatywy przed jej przekazaniem Sprzedawcy i przekazywana bezpośrednio na Rachunek Platformy.

  4. Konkretna wysokość Opłaty Hostingowej będzie ustalana z Właścicielem Kooperatywy na etapie Rejestracji Kooperatywy na Platformie.

  5. Właściciel Platformy ma prawo zmienić wysokość Opłaty Hostingowej. O zmianie Opłaty Hostingowej Kooperatywa będzie informowana w formie wiadomości mailowej z jednomiesięcznym (jeden pełny miesiąc kalendarzowy) wyprzedzeniem w stosunku do wejścia w życie zmiany.

  6. Niedozwolone są działania Kooperatywy, których celem lub skutkiem jest uniknięcie zapłaty Opłaty Hostingowej lub jej zaniżenie.

§ 11. Opłata członkowska lub Prowizja Kooperatywy

  1. Dokonywanie Transakcji z ramach Kooperatywy powiązane jest z obowiązkiem zapłaty Właścicielowi Kooperatywy - Prowizji Kooperatywy albo Opłaty Członkowskiej, jeśli Regulamin danej Kooperatywy tak stanowi.

  2. Regulamin Kooperatywy określa wysokość i sposób zapłaty Prowizji Kooperatywy albo Opłaty Członkowskiej.

  3. Regulamin danej Kooperatywy przesądza, że pobrane tytułem Opłata Członkowska i Prowizja Kooperatywy nie podlegają zwrotowi.

§ 12. Odpowiedzialność

  1. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Portalu, działania i zaniechania Użytkowników oraz za nienależyte wykonanie, bądź niewykonanie przez nich zobowiązań zaciągniętych za pośrednictwem Portalu

  2. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań wynikających z Akcji Sprzedażowych jest Właściciel Kooperatywy.

  3. W przypadku, gdy działania Użytkownika, w szczególności Kooperatywy naruszają postanowienia Regulaminu, Właściciel Portalu, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może:

a. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

c. ograniczyć lub zawiesić na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta;

d. uzależnić dalsze korzystanie z Platformy od dania przez Użytkownika, zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań lub usunięcia stanu naruszenia.

4. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, nie może zarejestrować nowego Konta oraz korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Właściciela Platformy.

5. Użytkownicy ponoszą wobec innych użytkowników i Właściciela Platformy odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w ramach Platformy, a także za działania i zaniechania osób za które ponoszą odpowiedzialność.

 1. Prezentowane na Platformie Towary i Ceny nie stanowią oferty Kooperatywy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Platformy oraz za przerwy w dostępności Platformy z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) oraz spowodowanych działaniami siły wyższej.

 3. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas korzystania z Portalu.

 4. Właściciel Portalu zwraca uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.

 5. Użytkownik posiadający Konto nie ma prawa udostępniać osobom trzecim loginu i hasła do swojego Konta.

§ 12. Rękojmia, gwarancja, prawo do odstąpienia

 1. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru.

 2. Kooperatywa jest zobowiązana dostarczyć Towar wolny od wad.

 3. Kooperatywa odpowiada względem Kupującego z tytułu rękojmi i gwarancji, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. W przypadku, gdy Akcja Sprzedażowa wskazuje, że Towar będzie wytworzony na indywidualne zamówienie Kupującego – Kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy ani anulować Zamówienia.

 5. Termin na składanie reklamacji dotyczących Towaru będącego produktem spożywczym ze względu na szybkie psucie Towaru wynosi 72 godziny od momentu wydania Towaru Kupującemu.

 6. Termin na składanie reklamacji dotyczących Towaru niebędącego produktem spożywczym wynosi nie mniej niż 2 lata od momentu wydania Towaru Kupującemu.

 7. Korzystniejsze terminy wnoszenia reklamacji może przewidywać Regulamin Kooperatywy.

 8. Zasady zwrotu Towarów określają przepisy bezwzględnie obowiązujące, w tym ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

 9. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Towaru, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami.

 10. Prawo odstąpienia nie przysługuje w stosunku do Towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego upływający termin przydatności do użycia, chyba, że przepisy bezwzględnie obowiązujące przewidywać będą inne zasady zwrotu takiego rodzaju Towaru.

 11. Korzystniejsze zasady zwrotu może przewidywać Regulamin Kooperatywy.

§ 13. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje Właścicielowi Portalu są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności i ochrony danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Właściciel Portalu jest uprawniony przekazywać dane Użytkowników - poszczególnym Kooperatywom obsługującym dane Akcje Sprzedażowe, podmiotom rozliczającym Transakcje oraz Sprzedawcom.

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pozostali Użytkownicy mogą uzyskać podgląd pod dokonane przez danego Użytkownika zakupy.

 4. Korzystanie przez właściciela Portalu z plików cookies (tzw. „ciasteczek”) reguluje Polityka cookies stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 5. Właściciel Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami może być zobowiązany do przekazania Sądowi, Prokuraturze, Policji i innym uprawnionym organom na potrzeby postępowań prowadzonych przez te organy w związku z naruszeniem prawa przez Użytkownika - danych osobowych Użytkowników pozostających w jego posiadaniu

§ 14. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie materiały stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880) publikowane na stronie oraz podstronach Platformy, podlegają ochronie prawnej.

 2. Użytkownicy maja prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych na Platformie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron internetowych Platformy.

 3. Logo „www.kooperatywni.pl” jest własnością Właściciela i podlega pełnej ochronie prawnej.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie.

 2. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie przez Właściciela na stronie internetowej Platformy, pod zakładką „Regulamin”, wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Platformy przez okres, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. Ponadto Sprzedający powiadomi o zmianie Regulaminu Użytkowników posiadających Konto poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na ich adresy e-mail, wskazane przy Rejestracji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty zamieszczenia przez Właściciela Platformy informacji o treści zmian na stronie Platformy. Jeżeli Użytkownik posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien usunąć swoje Konto przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Do Umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu ma zastosowanie Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza:

 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku– Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459),

 2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030),

 3. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683),

 4. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922),

 5. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 14.11.2017.